top of page
flowRoot57.png

Transport Management Software

De kracht van ons pakket schuilt onder meer in de nauwe samenwerking met mensen op de werkvloer, hetgeen ons in staat stelt om een uiterst kwalitatief en gebruiksvriendelijk transport management systeem (TMS) aan te bieden. TransLine maakt zich sterk alle processen binnen een transportfirma te ondersteunen en deze naadloos in elkaar te laten overvloeien, gaande van het opmaken van offertes over het inboeken en opvolgen van de orders tot en met de facturatie en boekhouding.

Dispatching

Ons TMS-systeem zet al sinds zijn ontstaan sterk in op gebruiksgemak en het beschikbaar stellen van info, wat doorheen de jaren resulteerde in een steeds intuïtievere en nog sterker visueel geörienteerde gebruikersinterface. Zo is bijvoorbeeld het dispatchingscherm het hart van onze software.

Het dispatchvenster geeft in één enkele oogopslag een duidelijk overzicht weer van de geplande en eventueel nog te plannen ritten, het beschikbare wagenpark & de aanwezige chauffeurs. Daar blijft het echter niet bij! Dankzij een uitgebreid gamma aan functionaliteiten kan de dispatcher van dienst heel eenvoudig onder andere de volgende taken uitvoeren :

·       nieuwe ritten aanmaken;

·       bestaande ritten (her)plannen;

·       allerhande detailinformatie van een bepaalde rit opvragen;

·       snel informatie uitwisselen met de eigen chauffeurs, of zelfs onderaannemers;

·       de locatie en status van een bepaalde wagen opvragen.

Ritten / routes

Op ritniveau zet TransLine sterk in op twee vlakken – dit om elke transporteur de flexibiliteit te geven zijn werkwijze zelf te bepalen :

·     enerzijds kunnen ritten of routes ‘vooraangemeld’ worden – d.w.z. dat niet

      onmiddellijk alle ritelementen ingevuld dienen te worden;

·     maar anderzijds kan een transportopdracht in ons systeem ook ingegeven worden

      tot in de kleinste details.

 

Ongeacht uw keuze zal onze software u assisteren door een overzicht van alle gedefinieerde rit(ten) in het dispatchvenster te tonen. Vervolgens kan eenvoudig het optimale takenpakket van elke chauffeur bepaald worden. Klikken en (ver)slepen is de boodschap!

 

Ook bij de eigenlijke orderinput zijn er enkele vrijheidsgraden ingebouwd. Zo kan men bijvoorbeeld makkelijk meerdere identieke of gelijkaardige ritten tegelijk aanmaken – ongeacht of deze over één of meerdere data verspreid plaats dienen te vinden. TransLine zal aan elke lijn immers een uniek ritnummer koppelen, wat op zijn beurt vergissingen of vergetelheden sneller laat onderscheppen.

Voertuigbeheer

Ons pakket laat elke transporteur toe om op een eenvoudige manier al zijn voertuigen te beheren - ongeacht het type (trekker of oplegger) en of ze al dan niet eigendom zijn. Zo goed als alle materiaalinfo kan in TransLine ingegeven worden, maar men kan bovendien diverse aanvullende historieken bijhouden. We denken daarbij onder andere aan een ritgeschiedenis, of een overzicht van tankbeurten en garagebezoeken.

Extra kosten

In de huidige transportwereld kan men niet zo maar voorbij gaan aan allerhande extra kosten (cfr. de geldende dieseltoeslag, de Belgische kilometerheffing, tolgelden of eventuele wachturen). Een korte opvolging door de dispatcher van dienst, alsook een snelle en tijdige communicatie naar de (eind)klant wordt dan ook ten zeerste geapprecieerd. In die optiek heeft TransLine ervoor gekozen om alle extra kosten in één venster te bundelen, en de softwaregebruiker de mogelijkheid te geven om met een simpele muisklik infoberichten uit te sturen. De eigenlijke afrekening gebeurt evenwel pas op het moment dat het factuur wordt opgesteld, en kan zo algemeen of gedetailleerd gedocumenteerd worden als de (eind)klant wenst.

Facturatie

Eens de status van een rit aangemerkt is als zijnde uitgevoerd, kan er gefactureerd worden. Al de te factureren ritten kunnen eenvoudigweg aangeduid worden, waarna TransLine een factuur opmaakt en ook afdrukt. Desgewenst kan zowel een papieren exemplaar als een digitale versie gegenereerd worden.

 

Ook de verdere opvolging kan binnen ons TMS-systeem verlopen. Onder meer de volgende handigheden zitten in TransLine vervat :

·     notificatie(s) tonen indien een klant zijn kredietlimiet heeft overschreden;

·     alle openstaande facturen overzichtelijk weergeven;

·     ontvangen betalingen kunnen manueel ingegeven worden, ofwel worden geïmpor-

      teerd vanuit andere applicaties;

·     betalingsherinneringen kunnen rechtstreeks vanuit onze software verstuurd worden;

      uw boekhoudgegevens kunnen makkelijk geëxporteerd worden voor verder gebruik

      in uw extern boekhoudpakket.

 

Documentatie

Ons TMS-systeem begrijpt de noden van een hedendaagse transporteur goed. Zo is een accurate archivering van allerlei documenten een zeer belangrijk punt. Voor wat betreft het bewaren, opvolgen en verwerken van documenten - zoals een CMR, weegtickets of een VGM/SOLAS-certificaat - verwent TransLine u met een volledig geautomatiseerd systeem. Ten allen tijde kan u zien welke document verband houden met een bepaalde container, rit of opdracht.

 

Interactiviteit

TransLine besteedt veel aandacht aan interactie met zijn gebruikers, maar heeft ook oog voor de informatie-uitwisseling(en) tussen transporteurs onderling en tussen de transporteur en diverse andere actoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om :

·       rechtstreeks vanuit ons pakket een vooraanmelding te maken voor kaaien in

        de Antwerpse haven of in Rotterdam;

·       een verregaande interactie tot stand te brengen tussen uw (reeds bestaande)

        telematica-systemen zodanig dat :

         *  een document nadat het is ingescand, automatisch verwerkt wordt en

            opgenomen in de documentatie van desbetreffende rit;

         *  ook exportdocumenten (bvb. een EX-A of EAD) kunnen worden verwerkt,

            of desgevallend zelfs volledig automatisch gekoppeld aan een rit;

         *  allerlei informatie opgevraagd kan worden – denken we bijvoorbeeld aan de

            huidige locatie van een vrachtwagen, of zijn huidige status en verbruik.

 

Rapportage

Momenteel kan u al op een eenvoudige manier overzichten maken of gegevens exporteren naar Excel, toch steekt TransLine nog een tandje bij. Binnenkort introduceren we een aparte rapportagemodule ...

 

Volle vrachten

Alle principes en functionaliteiten zoals hierboven beschreven, werden ook toegepast in onze module ‘Volle vrachten’. Gelet op de aard van een groupagelading en de extra handelingen die een dergelijk transport normaal met zich meebrengt, zijn er hier verschillende extra’s te ontdekken.

ConnectX app

TransLine biedt ook een flexibele mobiele oplossing aan, die een vlotte communicatie mogelijk maakt met al uw chauffeurs en/of onderaannemers.

 

Zo kan elke dispatcher activiteiten versturen en de status van alle aangesloten chauffeurs opvolgen. Bovendien staat ook in onze App interactiviteit centraal :

·       Er is terugkoppeling in twee richtingen : dispatcher/chauffeur, maar ook omgekeerd.

        Op deze manier kunnen snel en efficiënt container- en/of zegelnummers uit-

        gewisseld worden, maar ook toegevoegde documentatie geraadpleegd.

·       Een chatfunctie is aanwezig.

 

 

Containers
Volle Vrachten
ConnectX app
Contacteer ons
bottom of page